Tarieven

Privéles (op locatie)*:

 • Per sessie: 45 euro exclusief reiskosten. De tijdsduur van een sessie kan iets fluctueren, afhankelijk van wat het paard laat zien. Dit is aan mij ter beoordeling,

 

Clinics en events:

Op aanvraag

 

Reiskosten:

0,19 per kilometer vanaf 20 km retour

 

*Let op: Ik heb geen paarden en geen locatie tot mijn beschikking! Lessen geschieden op locatie van de klant en op of met paarden van de klant

Spelregels

  1. Blessures of fysieke aandoeningen zul je voor aanvang van de (val)training aan mij kenbaar maken.
  2. Je zult mijn aanwijzingen met betrekking op de veiligheid tijdens de (val)training altijd opvolgen.
  3. Je weet dat het dragen van een goedgekeurde helm, veilig schoeisel en geschikte kleding verplicht is tijdens de (val)training.

   

  Aansprakelijkheid & schadevergoeding

  1. Wij hebben een overeenkomst met dienstverlenend karakter. Dat betekent dat ik geen resultaatsverplichting heb, alleen een inspanningsverplichting. Ik voer de opdracht dus uit, naar beste inzicht en vermogen en ik span mij in voor het beste resultaat. Dit doe ik in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, vanuit mijn eigen inzicht, kennis en ervaring in de gegeven omstandigheden. Maar, ieder paard, iedere omgeving en iedere eigenaar is anders. Daarom geven ooit behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.
  2. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet behalen van het gewenste resultaat en ook niet voor bepaalde gedragsveranderingen of andere problemen die na het afnemen van mijn diensten tot uiting komen. 
  3. Ik ben niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. Ik ben ook niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op mijn terrein of het terrein van derden en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door mij aangeboden diensten. Hetzelfde geldt voor het berijden van het paard door (of namens) jou, door of bij mij en/of onder mijn begeleiding. 
  4. Ik ben alleen aansprakelijk voor jouw directe schade voor zover die schade is veroorzaakt door mijn opzet of bewuste roekeloosheid, die voortvloeit uit of verband houdt met onze overeenkomst. Mijn aansprakelijkheid is in dat geval altijd beperkt tot het bedrag waarvoor ik in dergelijke gevallen ben verzekerd en waarvoor ook daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan jou in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 550,00.
  5. Elk recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid (in)direct voortvloeit.

   

  Jouw aansprakelijkheid & verzekering

  1. Jij bent richting mij aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van jouzelf, jouw gezinsleden, jouw gasten en jouw dieren volgens artikel 6:179 BW. 
  2. Jij zult zelf al jouw roerende zaken (waaronder ook jouw paard) verzekeren op basis waarvan mijn dienstverlening betrekking heeft, tegen brand, diefstal en andere schade. Ook zul jij een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en deze in stand houden tijdens de uitvoering van onze overeenkomst. De aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van jouw paard te verzekeren, zodat kosten bij schade door jouw paard afgedekt zijn.

   

  Annulering & no-show

  1. Annuleringen door jou dien je uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te doen, tenzij anders afgesproken. Immers als een annulering niet of te laat geschiedt kan ik mijn tijd niet meer op een andere manier benutten. In dat geval mag ik 50% van de betreffende dienst(en) in rekening brengen, met het recht op betaling van de door mij gemaakte kosten.
  2. Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. In dat geval zullen wij samen overleggen. Maar bij no-show breng ik het hele bedrag bij jou in rekening. Er bestaat geen recht op teruggave van betaalde gelden, omdat ik in redelijkheid al kosten heb gemaakt ter voorbereiding op onze afspraak.

   

  Betaling

  1. Er wordt een vooraf overeengekomen bedrag betaald, per sessie.
  2. Mijn factuur of betaalverzoek betaal je binnen 14 dagen na dagtekening, tenzij een andere betaaltermijn wordt vermeld.
  3. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
  4. Als jij niet op tijd betaalt, mag ik mijn verplichtingen opschorten tot jij aan betalingsverplichting hebt voldaan. 
  5. Als jij niet meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst, zul je mij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

   

  Privacy

  1. Je geeft mij via deze weg toestemming om in overleg foto’s en video van de training online te delen. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken, waarna ik de foto’s en video’s zal verwijderen.
  2. Als jij (of een derde) zelf filmt, gebeurt dat altijd in overleg en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je hebt altijd mijn toestemming nodig om foto’s of filmmateriaal online te plaatsen.